Menu
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Kontakt

Obec Liptovské Revúce
Stredná 386
Liptovské Revúce 03474

Tel.: +421 44 4397 171

E-mail: info@liptovskerevuce.sk

Dalšie kontakty

rozšírené vyhľadávanie

2023 REFERENDUM 21.1.2023

Oznámenie adresy k doručovaniu žiadostí o voľbu poštou

Obec Liptovské Revúce

REFERENDUM, 21.01.2023

Voľba na základe hlasovacieho preukazu: 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktorom koľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.1.2023),

elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.1.2023).

Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20.1.2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

KONTAKT: e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: uctovnicka@liptovskerevuce.sk, tel: 044/ 4937171

Oznámenie adresy k doručovaniu žiadostí o voľbu poštou: 

Adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou, o ktorú môžu oprávnení voliči požiadať nasledovne:

a) doručovanie žiadostí elektronickou formou na e-mail: uctovnicka@liptovskerevuce.sk

b) doručovanie žiadostí v listinnej forme poštou na adresu:

Obec Liptovské Revúce, Stredná Revúca 286,  03474 Liptovské Revúce

Žiadosti o voľbu poštou musia byť doručené písomne alebo elektronicky do 02.12.2022.

Na žiadosti doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Podrobnejšie informácie o voľbe poštou sú zverejnené v dokumente „Informácia pre voliča o podmienkach práva hlasovať v referende“ zverejnenom webovom sídle (úradná tabuľa) Obce.

V Liptovské Revúce, 11.11.2022                                  

Mgr. Jana Šimová

starostka obce Liptovské Revúce

 

Špecialny spôsob hlasovania

Vážení občania,

za účelom informovania oprávnených voličov, teda osôb, ktoré majú právo hlasovať v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023, a ktoré majú ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti, Vám zasielame nasledovné informácie:

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. V územnom obvode Ružomberok je týmto zapisovateľom Ing. Stanislav Rosa.

Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu Ružomberok. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. v piatok 20. januára 2023 je tak možné urobiť najneskôr do 12. hodiny.

Prijímanie žiadostí je možné najskôr v pondelok 16. januára 2023.

Telefonický kontakt na zapisovateľa Ing. Stanislava Rosu je: 0917594758, 096157421.


Zverejnené 16.01.2022

 Informácia:

1. v súvislosti s utváraním okrskových volebných komisií pre zabezpečenie hlasovania a sčítania hlasov v referende vyhlásenom na sobotu 21. januára 2023 upozorňujeme, že právo delegovať člena a náhradníka do     volebnej komisie majú do štvrtka 24. novembra 2022:

  1.       politické strany a politické hnutia (ďalej len „politické strany“) zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29. februára 2020 a
  2.       petičný výbor za referendum.

 

Z uvedeného je zrejmé, že na delegovanie podľa písmena a) je oprávnených týchto šesť politických strán:

Sloboda a Solidarita, 

SME RODINA,

ZA ĽUDÍ,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,

SMER - sociálna demokracia,

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko.

 

Osobou určenou pre styk s orgánmi verejnej správy v prípade petičného výboru za referendum, a teda osobou oprávnenou podpísať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v mene petičného výboru za referendum je: p. Mgr. Igor Melicher.

 

Vzhľadom na uvedené, v prípade, že možnosť delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie využijú všetky vyššie uvedené oprávnené subjekty, maximálny počet členov okrskovej volebnej komisie bude sedem.  Pripomíname, že podľa § 18 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), volebná komisia má najmenej päť členov. Starosta obce vymenuje chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie len v tom prípade, ak delegovaním oprávnenými subjektami nebol dosiahnutý minimálny počet členov komisie päť, alebo ak počet členov komisie (napr. z dôvodu vzdania sa alebo odvolania člena) klesne pod päť a nie je náhradník (§ 201 ods. 4 volebného zákona).

2. Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, obec do 10 dní po vyhlásení referenda, t. j. do 14. novembra 2022 zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou.

 

3. Zároveň informujeme obce, že v Harmonograme organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023, schválenom vládou Slovenskej republiky uznesením č. 701, v časti Úlohy obcev bode 12. došlo chybou v písaní k nesprávne uvedenému dátumu („ do 15. novembra 2022“); správny termín splnenia úlohy uvedenej v bode č. 12. je: „do 15. decembra 2022“

 

Zverejnené 11.11.2022 
 

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"


 

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín 

Informácie pre voliča a voľba poštou

Delegovanie do volebných komisií

Tlačivá a vzory

Organizačno-technické zabezpečenie referenda

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán


 

Vyhlásenie referenda(207.1 kB)

Zverejnené 10.11.2022 
 

VOĽBY

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Prístupy

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:341
TÝŽDEŇ:1630
CELKOM:1432277

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Partnerská obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 9 °C
mierny dážď, severozápadný vánok
vietorSZ, 1.25m/s
tlak1006hPa
vlhkosť68%
zrážky12.81mm