Menu
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Kontakt

Obec Liptovské Revúce
Stredná 386
Liptovské Revúce 03474

Tel.: +421 44 4397 171

E-mail: info@liptovskerevuce.sk

Dalšie kontakty

rozšírené vyhľadávanie

COVID-19

opatrenia ÚVZ platné od 01.09.2020, žiadame o zabezpečenie informovanosti obyvateľstva všetkými dostupnými prostriedkami.

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

Cestovanie:

Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.

Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej rizikových krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.

Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.

Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.

Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.

Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba nebude schopná týmto preukázať, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

Hromadné podujatia/prevádzky:

Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Limit do 1000 osôb bude platiť aj pre športové podujatia na veľkých štadiónoch. Rozhodujúci totiž nie je priestor, ale interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Toto obmedzenie bude vyžadované minimálne počas septembra.“

Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk a akvaparkov.

Rúška:

Rúška budú od  2. septembra 2020 povinné aj v školách, s výnimkou žiakov 1. stupňa v triedach.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Ak však deti rúško na tvári budú v triedach akceptovať, jeho nosenie výrazne odporúčame.“

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú môcť na základe epidemiologickej situácie v ich územnej pôsobnosti v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.“

OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – platné od 25.marca 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23.03.2020 tieto opatrenia:

1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto
zariadeniach, ktorými sú :

a) denné stacionáre § 40 zákona
b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
c) zariadenia opatrovateľskejslužby s ambulantnou formou sociálnej služby,
d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
g) denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a
h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle").
i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Termín: od 25.03.2020 do odvolania

2. Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

3. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona Č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termín: od 24.03.2020 do odvolania

4. S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:

 • predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • predajne drogérie,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

5. S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode 4) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

Mimoriadny oznam

Obec Liptovské Revúce v súvislosti s mimoriadnymi nariadeniami vlády SR a krízového štábu SR oznamuje obyvateľom obce Liptovské Revúce nasledovné:

 • V súlade so zasadnutím Ústredného krízového štábu SR Vám zasielame mimoriadne opatrenia, ktoré sú platné od 07:00 hod 13.03.2020:
 • Od 16.3.2020 do 29.3.2020 je uzavretá Základná škola s Materskou školou.
 • Od 16.3.2020 nastáva aj obmedzenie činnosti obecného úradu. Pracovníci obecného úradu budú pracovať, avšak  pohyb spoluobčanov po priestoroch obecného úradu bude obmedzený. Komunikáciu odporúčame prostredníctvom mailovej pošty na adresu: obec@liptovskerevuce.sk  a v naliehavých prípadoch telefonicky cez starostu obce na telefónnom čísle 0905 237 774, alebo 0907 331 449, 044/4397 171.
 • V tejto súvislosti oznamujeme občanom obce, že je zakázané akékoľvek združovanie obyvateľstva vo väčšom počte.
 • Upozorňujeme občanov, že v prípade pohrebu v obci nariaďujeme obmedzený počet osôb v priestoroch kostola. To znamená, že počas obradov by v kostole malo byť maximálne 10-15 ľudí. Ostatní by mali  byť rozptýlení na voľnom priestranstve.
 • Zakazujú sa akékoľvek športové, kultúrne aktivity a  futbalové zápasy za účasti divákov.
 • Zavedenie hraničných kontrol, na Slovensko sa dostanú len ľudia, ktorí majú v krajine trvalý alebo prechodný pobyt. Slováci žijúci v pohraničí budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, ak denne dochádzajú za prácou.  
 • Všetky tri medzinárodné letiská – Bratislava, Košice, Poprad – budú uzavreté pre osobnú dopravu.
 •  Medzinárodná železničná a autobusová preprava sa zastaví, výnimkou je zásobovanie.
 •  Všetci ľudia prichádzajúci zo zahraničia skončia v karanténe na dobu 14 dní spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti.
 •  Zatvorené ostanú aj sociálne a kultúrne zariadenia.
 •  Zatvorené budú bary, krčmy, lyžiarske strediská, wellness centrá a aquaparky.
 •  Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.
 •  Prevádzka obchodných centier cez víkend bude obmedzená (nakúpiť bude možné len potraviny, lieky a drogériu).
 •  V platnosti ostávajú opatrenia ohľadom zákazu návštev na lôžkových oddeleniach (do odvolania) a zákazu organizovania a usporadovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy do 31.03.2020.

V prípade ďalších informácií Vás budeme informovať.

Prosím rešpektujem pokyny Krízového štábu Slovenskej republiky a buďme k sebe navzájom ohľaduplní.

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva vnútra SR pre občanov

Usmernenie ku 6.4.2020

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva

Usmernenie hlavného hygienika o karanténe

Cestovné odporúčania pre občanov SR ohľadom koronavírusu COVID-19

Koronavírus (COVID-19) - nové informácie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila ďalšie informácie týkajúce sa nákazy koronavírusom COVID-19.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020 od 6:00 a následnú zmenu a doplnenie spomínaných opatrení.

Infobrožúry Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o COVID-19 (koronavírus)

MZ SR vydalo pre občanov Slovenskej republiky infobrožúry ohľadom ochorenia COVID-19.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 19.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 19.03.2020

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

Kam patria použité ochranné rúška a rukavice

Keďže mnoho občanov ešte stále nevie, ako správne nakladať s odpadom počas koronavírusu, spoločnosť ENVI - PAK pripravila plagát vo formáte A4, ktorý vysvetľuje, kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice. Takisto v ňom občania nájdu odporúčania, ako nakladať s odpadom, ak sú v karanténe, ale aj tipy, ako čo najviac minimalizovať odpad.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - platné od 25.03.2020

Karanténne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 1.5.2020Vytlačiť

Všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní.

Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

V prílohe nájdete aj výnimky, ktorých sa štátna karanténa netýka.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - platné od 06.05.2020Vytlačiť

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenia platné od 06.05.2020 týkajúce sa bohoslužieb, prevádzok taxislužieb, prevádzok zariadení o ľudské telo, prevádzok autoškôl, prevádzok knižníc, prevádzok verejného stravovania a maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby.

Viac info o konkrétnych opatreniach v priložených súboroch.

Opatrenia hlavného hygienika SR týkajúce sa štátnej karantény a prvé informácie o tzv. inteligentnej karanténe v domácom prostredí 15.52020

Národná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.

Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón.

Aplikácia bude monitorovať pohyb užívateľa, ale nebude hlásiť jeho polohu úradom. Informácie o polohe nebudú ukladané na serveroch Úradu verejného zdravotníctva SR resp. štátu, ale zostanú vždy uložené len na mobilnom zariadení užívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Až v prípade vzdialenia sa z miesta nahláseného ako miesto pobytu počas domácej izolácie sa odošle upozornenie. Funkcionalita rozpoznávania tváre na mobilnom zariadení vyzve užívateľa k odfoteniu svojej tváre (selfie), pričom tieto údaje vrátane fotografie zostanú uložené na mobilnom zariadení. Aplikácia bude osoby v povinnej izolácií v domácom prostredí vyzývať k opätovnému odfoteniu sa. Následne len porovná, či sa tieto údaje zhodujú s pôvodnou vzorkou.

Iba v prípade, ak sa by tieto údaje nezhodovali, zašle mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie na server hlásenie. V žiadnom momente však prevádzkovateľ resp. štát nebude získavať ani spracúvať informácie zobrazujúce tváre používateľov alebo ich biometrické údaje. Údaje z aplikácie sa budú ukladať len počas trvania pandémie, najneskôr však do konca roka 2020.

Inteligentná karanténa odbremení kapacity štátnych karanténnych zariadení a bude pôsobiť menej invazívnym spôsobom na ľudí. Zároveň však poskytne porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény. Do testovacej prevádzky by sa mala dostať v najbližších dňoch

„Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia“ platné od 20.05.2020.

Opatrenie je zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 25.05.2020 s účinnosťou k 26.05.2020, 08:00 hod.

Udalosti v obci

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Prístupy

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:472
TÝŽDEŇ:944
CELKOM:1456189

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Partnerská obec

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
mierny dážď 29 °C 18 °C
mierny dážď, mierny južný vietor
vietorJ, 3.58m/s
tlak1013hPa
vlhkosť49%
zrážky12.41mm